آیین نامه و لیست داروهای ممنوعه سال 2016

فدراسیون پزشکی ورزشی فهرست و لیست داروهای ممنوعه در سال 2016 و همچنین آئین نامه مربوطه را منتشر کرد./ چهارشنبه 16 دی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، قهرمانان و ورزشکاران برای مشاهده و آشنایی با اقلام داروهای ممنوعه و همچنین آشنایی با آئین نامه مربوطه به لینک زیر مراجعه نمایند.

آیین نامه و لیست داروهای ممنوعه سال 2016